𝚃𝚒ê𝚖 ”𝚝𝚛𝚒ệ𝚝 𝚜ả𝚗” 𝚢ê𝚞 𝚛â𝚞 𝚡𝚊𝚗𝚑 𝚡â𝚖 𝚑ạ𝚒 𝚝𝚛ẻ 𝚎𝚖: 𝙺ẻ 𝚍â𝚖 ô 𝚜ẽ 𝚙𝚑ả𝚒 đố𝚒 𝚖ặ𝚝 𝚟ớ𝚒 𝚗𝚑ữ𝚗𝚐 đ𝚒ề𝚞…

𝙼ớ𝚒 đâ𝚢, Đạ𝚒 𝚋𝚒ể𝚞 𝚀𝚞ố𝚌 𝚑ộ𝚒 đề 𝚗𝚐𝚑ị 𝚑ọ𝚌 𝚝ậ𝚙 𝚌á𝚌 𝚗ướ𝚌 𝚙𝚑á𝚝 𝚝𝚛𝚒ể𝚗, 𝚝𝚒ê𝚖 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚌𝚑𝚘 𝚌á𝚌 đố𝚒 𝚝ượ𝚗𝚐 để 𝚝𝚛𝚒ệ𝚝 𝚝𝚒ê𝚞 ý 𝚗𝚐𝚑ĩ 𝚡â𝚖 𝚑ạ𝚒 𝚙𝚑ụ 𝚗ữ, 𝚝𝚛ẻ 𝚎𝚖 𝙱ở𝚒 𝚕ẽ, 𝚝𝚑𝚎𝚘 Đạ𝚒 𝚍𝚒ệ𝚗 𝚝ổ 𝚐𝚒ú𝚙 𝚟𝚒ệ𝚌, Ủ𝚢 𝚟𝚒ê𝚗…
Đọc thêm...

𝚅ợ 𝟸𝟾 𝚝𝚞ổ𝚒 𝚋ị 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚟ú 𝚟ì 𝚍ù𝚗𝚐 𝚝𝚑𝚞ố𝚌 𝚝𝚛á𝚗𝚑 𝚝𝚑𝚊𝚒 𝚔é𝚘 𝚍à𝚒: 𝙲𝚑ồ𝚗𝚐 𝚟ộ𝚒 𝚟ã 𝚕𝚢 𝚑ô𝚗 để 𝚔𝚑ỏ𝚒 𝚟ướ𝚗𝚐 𝚟í𝚞

Mình đọc báo thì thấy Cơ quan nghiên cứu Ung thư quốc tế (thuộc WHO) cho biết: 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚟ú ở Việt Nam những năm gần đây đang tăng nhanh. Hồi 2018, số người bị 𝚞𝚗𝚐 𝚝𝚑ư 𝚟ú là hơn 15.000 ca…
Đọc thêm...